سعید حسن زاده

آهنگ “به یاد گذشته” با باس و تار توسط “سعید حسن زاده”

https://aspb11.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/17b299549dce3bacbd1eff9a469c754115006257-1080p.mp4 آهنگ به یاد گذشته استاد ابولحسن صبا به روایت گیتار باس و تار توسط سعید حسن زاده و سامان سرداریان.. گیتار باس فرتلس قابلیت اجرای نتهای ربع پرده رو دارا می باشد که توسط سعید حسن زاده نواخته شده است..