سعید حسن زاده

نت آهنگ فیلم در برابر باد

نت آهنگ فیلم در برابر باد.. نت نویسی توسط سعید حسن زاده.. سریال در برابر باد آهنگ بسیار زیبایی داشت که با ساز فلوت نواخته شده است که توسط سعید حسن زاده نت نویسی ساده شده که می توان با سازهای دیگر از جمله گیتار نواخت..